SOM.NIT // Intervencio basica

Intervenció Bàsica o Tipus I

Estand informatiu, proves d'alcoholèmia, anàlisi de drogues

Consisteix en un estand informatiu que s’ubica en l’espai d’oci nocturn, amb l’objectiu d’oferir informació, pautes preventives i de reducció de riscos als joves (consumidors o no), en relació al consum de drogues. La dimensió, els materials i les activitats de l’estand es defineixen en funció de l’espai i del públic de l’acte. La intervenció, a més de la informació i l’assessorament in situ, inclou les proves d’alcoholèmia i/o anàlisi de drogues sintètiques, en cas que es consideri convenient.

La prova d’alcoholímetre és una activitat pensada per a joves conductors i no conductors.
Consisteix en informar-los del grau d’alcoholèmia. L’objectiu és informar dels riscos existents en la barreja d’alcohol i conducció, intentant reduir els riscos d’accidents de trànsit ocasionats pel seu consum i oferir alternatives en la mobilitat.
 
L’anàlisi de substàncies sintètiques és un mètode que permet informar in situ de la composició qualitativa de les drogues de síntesi. És una bona eina per entrar en contacte amb els consumidors i poder oferir-los una informació personalitzada.
 
 
Recursos materials i humans
 
- Estand(s) i taula(-es)
- Materials de difusió.
Com a mínim, un tècnic del projecte + els voluntaris joves agents de salut necessaris, en funció de l’activitat que cal realitzar.
 
 
Cost de la intervenció
 
Si és en un espai privat, subvencionat al 100% per la Generalitat de Catalunya.
Si és un espai públic, l’ajuntament o consell comarcal assumeix el pagament de: 97 euros.

 
Recomanacions
 
Aquest recurs es pot ubicar en qualsevol espai d’oci nocturn, ja sigui tancat o obert. És important que es pugui situar en un espai visible i de fàcil accés per als joves.

 
Durada de les intervencions
 
Aproximadament, 4 hores (es pot pactar, en funció de cada cas).

 
Per part de l’espai, l’ajuntament o el consell comarcal
 
- Cal garantir un punt de llum.
- Situar una persona de contacte, el dia de la intervenció, per al muntatge i qualsevol aspecte que pugui sorgir en el seu transcurs.
- Emplenar la fitxa d’avaluació de la intervenció.
 
Cal descarregar-se la fitxa de demanda d'intervenció i enviar-la a: 

Telèfon:
93 551 36 08  - Fax 93 551 75 14 
NOTA
 
Un cop feta la sol·licitud d’intervenció, aquesta quedarà pendent de confirmació. S’hi valorarà, a nivell tècnic, la idoneïtat de la demanda feta per l’ajuntament i es pactarà conjuntament la tipologia d’intervenció definitiva i el grup per dur-la a terme.
 
Paral·lelament a qualsevol de les dues tipologies d’intervenció, finançades per la Generalitat de Catalunya, SOM.NIT i ofereix una sèrie d’activitats complementàries que poden millorar la visualització in situ de la intervenció.

 

 
 

Accés

E-Mail:
Contrasenya:
Has perdut la contrasenya?