SOM.NIT // Legislació

Legislació en matèria de drogues

Segons la arbitrària normativa dictada per l'OMS, els fàrmacs subjectes a control internacional es troben dividits en quatre Llistes:

A la Llista I figuren aquelles substàncies que estan totalment prohibides, excepte per a fins científics i metges molt limitats. Aquí es troben les anomenades drogues dures (opi, morfina, cocaïna, heroïna), al costat de les anomenades drogues de disseny (2CB, XTC) i les substàncies més innòcues per l'organisme com la marihuana i els visionaris (mezcalina, LSD, psilocina, psilocibina, DMT). Totes elles només poden ser manejades per persones degudament autoritzades en centres mèdics o científics sota la fiscalització directa dels governs o amb la seva aprovació expressa. Les disposicions d'aquesta llista, que són molt estrictes, sotmeten qualsevol altra activitat, com la fabricació, el comerç, la distribució o la possessió, a permís especial i autorització prèvia, sempre sota l'estreta supervisió del govern. L'exportació o importació d'aquestes substàncies està prohibida, excepte mitjançant procediments molt específics en els quals exportador i importador han d'estar autoritzats per les autoritats competents.

Per la seva banda, les Llistes II, III i IV del Conveni Internacional comprenen totes les drogues que es venen sota recepta mèdica com els sedants hipnòtics, barbitúrics, amfetamines, estimulants sintètics, etc. Aquestes llistes disposen que cadascuna de les parts ha d'aplicar mesures específiques de fiscalització establertes pel Conveni, així com altres mesures que es considerin adequades per limitar a fins mèdics o científics, la fabricació, l'exportació, la importació, la distribució, el emmagatzematge, el comerç, l'ús i la possessió. Les substàncies enumerades en aquesta llista poden exportar o importar, fabricar o distribuir únicament mitjançant permisos atorgats pels governs o organitzacions de fiscalització similars. Per descomptat, perquè la població pugui aprofitar els efectes terapèutics d'aquestes substàncies, els metges poden expedir receptes, amb subjecció a les pràctiques i normes mèdiques adequades, en particular pel que fa al nombre de vegades que es poden despatxar, la durada de la seva validesa , l'etiquetatge correcte i les advertències necessàries.

 

Llista I

Llista II

Llista III

Llista IV

Cocaïna

Amfetamina

Diazepam

Benzodiacepines

Heroïna

Ketamina

Codeína

Barbitol

Metadona

Metamfetamina

 

 

Morfina

 

 

 

Opi

 

 

 

LSD

 

 

 

MDMA

 

 

 

Psilocibina

 

 

 

THC

 

 

 

 

 

 

 
 

Accés

E-Mail:
Contrasenya:
Has perdut la contrasenya?