parallax background

Salut sexual


Què és?

Definició de l'OMS

Tot i que "salut sexual" és un terme força ambigu existeixen diferents definicions donades per diferents institucions, la primera és de l'OMS (Organització Mundial de la Salut) que ho defineix com "un estat complex de benestar físic, emocional, mental i social amb relació a la sexualitat", però l’OPS (Organització Panamericana de la Salut) ho defineix com a "l'experiència del procés permanent de consecució de benestar físic, psicològic i sociocultural relacionat amb la sexualitat". El que està clar és que per tenir una bona salut sexual cal tenir diferents factors en un estat equilibrat i saludable.

Definició de la Was

La Was (World Association for Sexual Health) en la declaració dels Drets de la Salut Sexual a escala Mundial (2014) compta amb un total de 16 articles, que van des del dret a l’educació sexual, fins al dret a la igualtat i no discriminació, aquests drets són els següents:

 1. Dret a la igualtat i no-discriminació: Tota persona té dret a gaudir dels drets sexuals sense distinció de raça, ètnia, color, gènere, religió, opinió política o de qualsevol índole.
 2. Dret a la vida, llibertat i seguretat de la persona: Tota persona té dret a la vida, la llibertat i la seguretat, aquests drets no poden estar amenaçats, limitats o retirats de forma arbitrària per raons relacionades amb la sexualitat.
 3. Dret a l'autonomia i integritat del cos: Tota persona té el dret de controlar i decidir lliurement sobre assumptes relacionats amb el seu cos i la seva sexualitat.
 4. Dret a una vida lliure de tortura, tracte o penes cruels, inhumans o denigrants: Ningú serà sotmès a tortures, tractes o penes denigrants, cruels i inhumanes relacionades amb la sexualitat.
 5. Dret a una vida lliure de totes formes de violència i coacció: Tota persona té dret a una vida lliure de violència i coacció relacionada amb la sexualitat.
 6. Dret a la privacitat: Tota persona té dret a la privacitat, relacionada amb la sexualitat, la vida sexual i les decisions respecte al seu propi cos, les relacions sexuals consensuades i pràctiques sense interferències ni intrusions arbitràries.
 7. El dret a un grau màxim de la salut, incloent-hi la salut sexual que compren experiències sexuals plasenteries, satisfactòries i segures: Tota persona té dret d’obtenir el grau màxim de salut i benestar amb relació a la seva sexualitat, on s’inclouen experiències sexuals plaents, satisfactòries i segures.
 8. Dret a gaudir dels avenços científics i beneficis que d'ells s'obtenen: Tota persona té dret a gaudir dels beneficis dels progressos científics i de les seves aplicacions amb relació a la sexualitat i a la salut sexual.
 9. Dret a la informació: Tota persona ha de tenir accés a informació precisa i comprensible relacionada amb la sexualitat, la salut sexual i els drets sexuals.
 10. Dret a l'educació i dret a l'educació integral de la persona: Tota persona té dret a l’educació i a una educació integral de la sexualitat, apropiada per l’edat, científicament correcte, culturalment competent i basada en els drets humans, la igualtat de gènere i amb un enfocament positiu de la sexualitat i el plaer.
 11. Dret a contraure, formar i dissoldre el matrimoni i altres formes similars de relacions basades en la igualtat i el ple i consentiment: Tota persona té dret a escollir casar-se o no, tenir una relació de parella o relacions similars.
 12. El dret a decidir tenir fills, el número i l'espaiament d’aquests i a tenir accés a la informació i medis per obtenir-los: Tota persona té dret a tenir o no fills/es, el nombre i l’espai de temps entre ells/es.
 13. El dret a la llibertat de pensament, opinió i expressió: Tota persona té dret a la llibertat de pensament, opinió i expressió sobre la sexualitat, i té el dret d’expressar la seva pròpia sexualitat, a través de per exemple, la seva aparença, la seva comunicació... amb el degut respecte cap a les altres persones.
 14. El dret a la lliure associació i reunió pacifica: Tota persona té el dret a organitzar-se pacíficament, a associar-se, reunir-se, protestar i a defensar les seves idees respecte a la sexualitat, la salut sexual i els drets sexuals.
 15. Dret a participar en la vida pública i política: Tota persona té dret a un ambient que permeti la participació activa, lliure i significativa, que contribueixi a aspectes civils, econòmics, socials, culturals, polítics i altres de la vida humana. El dret a participar en el desenvolupament i la participació de les polítiques que determinen el benestar de les persones, inclosa la seva sexualitat i la seva salut sexual.
 16. El dret a accés a la justícia i retribució i a la indemnització: Tota persona té dret a la justícia, a la retribució i a la indemnització per violacions als seus drets sexuals.

Aleshores què entenem per pràctica sexual?

És tota aquella activitat amb una finalitat erògena, i es caracteritza per un gran ventall de possibilitats, activitats, jocs, rols i estris, és a dir, en contra del que molts cops es predica, el sexe oral és sexe, i per tant una pràctica sexual.

No és una pràctica sexual quan parlem d’assetjament, pressió, sotmetiment no consentit, decisió unilateral i abús de poder.

parallax background

Posa a prova els teus coneixements sobre drogues i prevenció amb la nostra ruleta.

T'hi apuntes?

Jugar a la ruleta