parallax background

Violències masclistes


Què són les violències masclistes?

Les violències masclistes són una violació dels drets humans, que es duu a terme vulnerant el benestar físic, econòmic o psicològics d'una persona a causa del seu sexe o identitat de gènere (incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions). Tenen lloc tant en l’àmbit públic com privat com una manifestació de discriminació i desigualtat que causen danys i patiment físic, sexual i/o psicològic. cal tenir en compte que no tota la violència és duta de forma intencionada i premeditada, ve donada cultural i socialment en el marc d’un sistema de relacions de poder patriarcals, i al seu torn, és un instrument que garantitza la seva continuïtat. 

Així mateix, és un medi que ajuda a reforçar, legitimar i reproduir la supremacia d'allò "masculí" sobre allò "femení" i sobre totes aquelles identitats de gènere que no es troben circumscrites dins d'aquestes dues categories. ​

Tipus de violències masclistes

D'acord amb la Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, redacta les diferents formes de violència masclista com:

“La violència masclista es configura per una continuïtat de situacions en què interactuen cadascuna de les formes de violència masclista amb els diferents àmbits en què es produeixen. La violència masclista es pot exercir de manera puntual o de manera reiterada d’alguna de les formes següents”:

Violència física
Qualsevol acte de força contra el cos de les dones que comporta un dany i/o lesió física o un risc de partir-la.
Violència psicològica
Aquest tipus de violència compren aquella conducta o omissió que en conseqüència produeix una desvaloració i/o patiment, ja sigui a través d’amenaces, humiliació, menysteniment, menyspreu, vexacions, exigència d’obediència o submissió, coerció verbal, insults, aïllament com qualsevol altra limitació de la seva llibertat.
De la mateixa manera, la violència masclista també es pot dur a terme amb amenaces o causació de violència física i/o psicològica contra l’entorn afectiu de les dones (fill, filles o altres familiars amb relació directa). S’inclou també la violència ambiental, on l’exercici es fa sobre bens i propietats de les dones, amb valor econòmic o sentimental, o sobre animals amb els quals hi ha vincles d’afecte.
Violència sexual
S’entén com qualsevol acte que atempti la llibertat sexual i la dignitat personal de les dones creant unes condicions o aprofitant-se d’un context que directament o indirectament, imposin una pràctica sexual independentment del vincle que hi hagi entre les dones i agressor o agressors sense el consentiment ni voluntat d’aquestes. La violència sexual, inclou l’accés corporal, la mutilació genital o risc de patir-ne, matrimonis forçats, tràfic de dones amb finalitat d’explotació sexual, assetjament sexual i per raó de sexe, l’amenaça sexual, exhibició, observació i la imposició de qualsevol pràctica sexual.
Violència econòmica
Aquest tipus de violència consisteix en la privació intencionada i no justificada dels recursos per al benestar físics o psicològics de dones i dels seus fills o filles com el impagament reiterat i injustificat de pensions alimentàries en el cas de separació o divorci. Obstaculitzar la disposició dels recursos propis o compartits en l’àmbit familiar o de parella i l’apropiació il·legítima de béns de les dones.
Violència digital
Tipus de violència masclista i misogínia amb l’ús de tecnologies, plataformes de xarxes socials, webs o fòrums, correu electrònic i sistemes de missatgeria instantània i altres mitjans semblants que afectin la dignitat i els drets de les dones. Aquests actes atempten contra la privacitat i la llibertat d’obrar.
Violència de segon ordre
Violència física o psicològica, les represàlies, les humiliacions i la persecució exercides contra les persones que donen suport a les víctimes de violència masclista. Inclou els actes que impedeixen la prevenció, la detecció, l’atenció i la recuperació de les dones en situació de violència masclista.
Violència vicaria
Qualsevol tipus de violència contra els fills i filles amb la intencionalitat de provocar dany psicològic a la mare.
Violència obstètrica i vulneració de drets sexuals i reproductius
Impedir o dificultar l’accés d’informació necessària per a la presa de decisions. Pot afectar els diferents àmbits de la salut física i mental, incloent-hi la salut sexual i reproductiva, decisions sobre llurs pràctiques i preferències sexuals. Inclou l’esterilització forçada, l'embaràs forçat, l'impediment d'avortament en els supòsits legalment establerts i la dificultat per a accedir als mètodes contraceptius, als mètodes de prevenció d’infeccions de transmissió sexual i del VIH, i als mètodes de reproducció assistida, i també les pràctiques ginecològiques i obstètriques que no respectin les decisions, el cos, la salut i els processos emocionals de la dona.

Àmbits de la violències masclistes

Les violències masclistes es pot manifestar en alguns dels àmbits següents:

Violència en l’àmbit de la parella
Violència física, psicològica, digital, sexual o econòmica exercida contra una dona, per l’home que n’és o n’ha estat el cònjuge o la persona que hi té o hi ha tingut relacions similars d’afectivitat.
Violència en l'àmbit familiar
Violència física, digital, sexual, psicològica o econòmica contra les dones i els menors d'edat, perpetrada per membres de la mateixa família o per membres del nucli de convivència.
Violència en l’àmbit laboral
Violència física, sexual, econòmica, digital o psicològica en l’àmbit públic o privat durant la jornada de treball, o fora del centre i de l’horari establert si té relació amb la feina. Pot presentar-se per tres tipus: assetjament per raó de sexe, assetjament sexual i/o discriminació per embaràs o maternitat.
Violència en l'àmbit social o comunitari
Compren les manifestacions següents:
 1. Agressions sexuals
 2. Assetjament sexual
 3. Tràfic de dones amb finalitat d'explotació sexual i amb altres finalitats amb dimensió de gènere
 4. Mutilació genital femenina o risc de patir-ne
 5. Violència derivada de conflictes armats
 6. Violència contra els drets sexuals i reproductius de les dones, com els avortaments selectius i les esterilitzacions forçades
 7. Feminicidis
 8. Agressions per raó de gènere
 9. Vexacions
 10. Restriccions o privacions de llibertat a les dones, o d’accés a l’espai públic o als espais privats, o a activitats laborals, formatives, esportives, religioses o lúdiques, i també restriccions a l’expressió en llibertat pel que fa a llur orientació sexual o expressió i identitat de gènere, o a llur expressió estètica, política o religiosa
 11. Represàlies pels discursos i expressions individuals i col·lectius de les dones que reclamen el respecte de llurs drets, i també expressions i discursos públics que fomentin, promoguin o incitin directament o indirectament l’hostilitat, la discriminació o la violència envers les dones.
Violència en l’àmbit digital
Violència masclista que inclou el ciberassetjament, la vigilància i el seguiment, la calúmnia, els insults o les expressions discriminatòries o denigrants, les amenaces, l’accés no autoritzat als equips i comptes de xarxes socials, la vulneració de la privacitat, la manipulació de dades privades, la suplantació d’identitat, la divulgació no consentida d'informació personal o de continguts íntims, el dany als equips o canals d'expressió de les dones i dels col·lectius de dones, els discursos d'incitació a la discriminació envers les dones, el xantatge de caràcter sexual per canals digitals i la publicació d’informació personal amb la intenció que altres persones agredeixin, localitzin o assetgin al col·lectiu de dones.
Violència en l’àmbit institucional
Accions i omissions de les autoritats, personal públic i agents de qualsevol organisme o institució pública que tinguin per finalitat retardar, obstaculitzar o impedir l’accés a les polítiques públiques i a l’exercici dels drets que reconeix aquesta llei per a assegurar una vida lliure de violència masclista. La utilització de la síndrome d'alienació parental també és violència institucional.
Violència en l’àmbit de la vida política i l'esfera pública de les dones i identitats dissidents
Es produeix en espais de la vida pública i política, com les institucions polítiques i les administracions públiques, els partits polítics, els mitjans de comunicació o les xarxes socials. Quan aquesta forma de violència masclista ocorre en les institucions polítiques o les administracions públiques i és tolerada i no sancionada, esdevé també una forma de violència institucional.
Violència en l’àmbit educatiu
Violència que es produeix en l’entorn educatiu. Es pot produir entre iguals, de major d’edat a menor d’edat o viceversa. Inclou l’assetjament, l’abús sexual i el maltractament físic, sexual, psíquic o emocional. Aquestes violències es poden produir per raó de gènere o d’identitat sexual.
parallax background

Posa a prova els teus coneixements sobre drogues i prevenció amb la nostra ruleta.

T'hi apuntes?

Jugar a la ruleta